POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA - SADRŽAJ
PDF Ispis E-mail

 

PREDGOVOR

 

Josip Bratulić:
HRVATSKI JEZIK, HRVATSKA PISMA I HRVATSKA KNJIŽEVNOST – SVJEDOCI IDENTITETA HRVATA

     Ime i identitet 

     Vrijeme i prostor 

     Latinski jezik i latinica u Hrvata 

     Glagoljica u Hrvata 

     Hrvatska ćirilica 

     Srednjovjekovna hrvatska književnost

     Zaključak

     Literatura

 

Ranko Matasović:
OD PRASLAVENSKOGA DO HRVATSKOGA JEZIKA (glasovi i oblici)

     UVOD

     POVIJESNA FONOLOGIJA

          Praslavenski fonološki sustav

          Fonološki razvitak suglasnika

          Razvitak samoglasnika u općeslavenskome i hrvatskome jeziku

     POVIJESNA MORFOLOGIJA

          Imenska morfologija

          Pridjevi

          Zamjenice

          Glagoli

          Nelični (infinitni) glagolski oblici

     Zaključak

     Literatura

 

Mateo Žagar:
HRVATSKA PISMA U SREDNJEM VIJEKU

     UVOD

          Grčko i latinsko pismo prije dolaska Hrvata

     LATINICA U HRVATSKOJ SREDNJOVJEKOVNOJ KULTURI

          Latinica za latinski jezik

          Osnovni tipovi latinice na hrvatskome prostoru

          Latinica u najstarijim tekstovima hrvatskoga jezika

     GLAGOLJICA U HRVATSKOJ SREDNJOVJEKOVNOJ KULTURI

          Uvod

          Osnovno o glagoljici i najstarijim glagoljičnim spomenicima

          Hrvatski srednjovjekovni glagoljični spomenici

     ĆIRILICA U HRVATSKOJ SREDNJOVJEKOVNOJ KULTURI

          Uvod

          Osnovno o ćirilici kao slavenskom pismu

          Počeci hrvatske ćirilične pismenosti

          Posebnosti hrvatske ćirilične (bosanične) grafije

     Zaključak

     Literatura

 

Anđela Frančić:
ONOMASTIČKA SVJEDOČENJA O HRVATSKOME JEZIKU

     Uvod

     Prethrvatska onimija

     Toponimi – svjedoci romansko-hrvatske simbioze

     Srednjovjekovna, podrijetlom hrvatska toponimija

     Antroponimi – svjedoci romansko-hrvatske jezične i etničke simbioze

     Srednjovjekovna, podrijetlom hrvatska antroponimija

     Razvoj antroponimijske formule

     Napomene o srednjovjekovnoj onimiji hrvatskoga sjevera

     Zaključak

     Literatura

 

Josip Lisac:
HRVATSKA NARJEČJA U SREDNJEM VIJEKU

     Uvod

     Tri razdoblja u razvoju dijasistema

     Prvo razdoblje

     Drugo razdoblje – doba izrazite dijalektne diferencijacije

     Raspored hrvatskih narječja potkraj srednjeg vijeka

     Čakavština

     Kajkavština

     Zapadna štokavština

     Novoštokavske inovacije

     Hrvatska narječja u znanstvenoj literaturi

     Zaključak

     Literatura

 

Milan Mihaljević:
HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK

     UVOD: PRVI SLAVENSKI KNJIŽEVNI JEZIK

     HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK

          Periodizacija i spomenici

          Pismo i fonološki sustav

          Morfologija

              Imenice

              Zamjenice

              Pridjevi

              Glagoli

          Sintaksa

          Leksik

     Literatura

 

Stjepan Damjanović:
STAROSLAVENSKI I STAROHRVATSKI U HRVATSKIM SREDNJOVJEKOVNIM TEKSTOVIMA

     Uvod

     Interferiranje

     Korpus tekstova

     Samoglasnici

     Suglasnici

     Imenice

     Pridjevi i zamjenice

     Glagoli

     Kajkavsko naslojavanje

     Zaključak

     Literatura

 

Boris Kuzmić:
JEZIK HRVATSKIH SREDNJOVJEKOVNIH PRAVNIH SPOMENIKA

     UVOD

     FONOLOŠKA RAŠČLAMBA

          Samoglasnici

          Suglasnici

     MORFOLOŠKA RAŠČLAMBA

          Imenice

          Pridjevi i zamjenice

          Brojevi

          Glagoli

          Prilozi

          Prijedlozi

          Veznici

     SINTAKTIČKA RAŠČLAMBA

     LEKSIČKA I STILISTIČKA RAŠČLAMBA

     Zaključak

     Popis izvora

     Popis izdanja tiskanih izvora

     Literatura

 

Stjepan Damjanović, Boris Kuzmić, Milan Mihaljević, Mateo Žagar:
ANTOLOGIJA HRVATSKIH SREDNJOVJEKOVNIH DJELA

 

     A.  GLAGOLJIČNA DJELA

          Bašćanska ploča

          Bečki listići

          Grškovićev odlomak apostola

          Mihanovićev odlomak apostola

          Kukuljevićev odlomak misala

          Vinodolski zakon

          Istarski razvod

          Prvi vrbnički brevijar

          Krčki (Vrbnički ili Vrbanski) statut

          Misal kneza Novaka

          Brevijar Vida Omišljanina

          Pariška pjesmarica

          Regula sv. Benedikta

          Ivančićev zbornik

          Hrvojev misal

          Prvi vrbnički misal

          Drugi vrbnički misal

          Petrisov zbornik

          Misal po zakonu rimskoga dvora

          Kolunićev zbornik

          Brevijar po zakonu rimskoga dvora

          Baromićev brevijar

          Senjski misal

          Drugi novljanski brevijar (list 267ab)

          Drugi novljanski brevijar (list 267cd)

          Spovid općena

 

     B. ĆIRILIČNA DJELA

          Povaljski prag

          Povelja Kulina bana

          Povaljska listina

          Hvalov zbornik

          Poljički statut

 

     C. LATINIČNA DJELA

          Red i zakon (list 1r)

          Red i zakon (list 1v)

          Šibenska molitva (list 1r)

          Šibenska molitva (list 1v)

          Cantilena pro sabatho

          Žića svetih otaca

          Prvi vatikanski hrvatski molitvenik

          Akademijin dubrovački molitvenik

          Lekcionar Bernardina Splićanina

 

 

HISTORY OF THE CROATIAN LANGUAGE IN THE MIDDLE AGES (summary)

     The Croatian language, scripts and literature – witnesses to Croatian identity

     From Proto-Slavic to Croatian language

     Croatian scripts in the Middle Ages

     Onomastic evidence of the Croatian language

     Croatian dialects in the Middle Ages

     Croatian Church Slavonic language

     Old Slavic and Old Croatian in medieval Croatian texts

     Language of Croatian medieval legal documents

 

KAZALO DJELA

 

KAZALO IMENA

 

ŽIVOTOPISI AUTORA